PROVOZNÍ ŘÁD 

LŠ NA SVINCI

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Tichavská

Email: skolkanasvinci@gmail.com

Adresa: Kojetín 56, Nový Jičín 741 01

 

Platnost od: 1.9. 2016

Obsah

 1. Provozní informace
  • Zázemí
   • Klubovna
   • Přilehlé louky a les
 1. Zápis a přijetí dítěte do LŠ Na Svinci
  • Zápis dítěte do LŠ Na Svinci
  • Podmínky a požadavky přijetí dítěte do LŠ Na Svinci
  • Ukončení docházky
  • Vyzkoušejte si Lesní školku Na Svinci
  • Prázdniny v Lesní školce Na Svinci
 2. Finance
  • Ceník školného
  • Úhrada kulturního příspěvku
  • Dary
  • Prázdniny v Lesní školce Na Svinci
 3. Předávání dětí, vyzvedávání dětí, omluva z docházky
  • Předávání dítěte
  • Vyzvedávání dítěte
  • Omluva z docházky
 4. Pobyt v LŠ Na Svinci
  • Pravidla pobytu v LŠ Na Svinci
  • Modely docházky
  • Spolupráce s rodiči
  • Koncepce výchovy a pedagog
  • Harmonogram dne
  • Pitný režim
  • Vybavení a oblečení dětí
  • Zdraví dítěte
   • Klíšťata
   • Pojištěnní

 

 

 1. Provozní informace

Provozní řád Lesní školky Na Svinci (dále jen LŠ Na Svinci) určuje formu organizace, podává rámcový přehled a informuje o fungování LŠ Na Svinci. Je důležitou dohodou mezi rodiči dětí a zřizovatelem.

S provozním řádem je možné se seznámit na webových stránkách LŠ Na Svinci na www.nasvinci.cz. Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se s Provozním řádem LŠ Na Svinci seznámit nejpozději při podpisu dohody o docházce dítěte do LŠ Na Svinci.

 

1.1.        Zázemí

Zázemím LŠ Na Svinci jsou prostory klubovny v prvním patře lyžařské chaty Na Svinci a přilehlý les a louky. Zachování čistoty a příjemného vzhledu zajišťují děti, pedagogové, rodiče a provozní zaměstnanci LŠ Na Svinci.

 

1.1.1.     Klubovna

Klubovna (dále jen provozovna) je využívaná k odpočinku dětí, přípravě a realizaci stravování, uložení metodických pomůcek a náhradního oblečení dětí. Součástí je také umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. 

 • Provozovna bude v chladných dnech vytápěna elektrickými kamny/krbem zabezpečenými proti úrazu.
 • Sociální zařízení je v těsné blízkosti klubovny. 
 • K dispozici je několik nočníků.
 • V provozovně je zavedena elektřina.
 • V provozovně je viditelně umístěna lékárnička.
 • Prostor provozovny je možné větrat okny či dveřmi.
 • Děti při odpočinku leží na izolované podložce. Každé dítě má vlastní spacák/deku.
 • Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při jídle, výtvarných činnostech apod.) umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá velikosti dětí.
 • V provozovně jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.

 

1.1.2.     Přilehlé louky a les

Dětem je k dispozici venkovní zázemí chaty Na Svinci.

 

1.2.        Podmínky provozu

LŠ Na Svinci nabízí celoroční a celodenní předškolní vzdělávání pro děti od 3 do 7 let. Děti mladší 3 let jsou přijímány dle individuálních dovedností dítěte. LŠ Na Svinci nezajišťuje péči v době státních svátků. Docházka dítěte do LŠ Na Svinci začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).  Rodiče jsou informováni na počátku školního roku o svátcích, prázdninách a volných dnech.

Provoz LŠ Na Svinci je celodenní (8 hodin): 8:00 – 16:00 hod. Provozní dobu je možné změnit na základě většinového požadavku rodičů. Maximální velikost skupiny na 1 pedagoga je 7 dětí, v případě větší skupiny dětí je k dispozici navíc 1 asistent pedagoga. Děti se schází na rozcestí pod Svincem v době od 7:45 do 8:00.

V případě výletů je možný sraz na jiném místě. O změně místa srazu budou rodiče informováni emailem s dostatečným předstihem.

Rodiče využívají k parkování parkoviště u chaty Na Svinci. 

 

 1. Zápis a přijetí dítěte do LŠ Na Svinci

 

2.1.        Zápis dítěte do LŠ Na Svinci

Zápis dětí do LŠ Na Svinci probíhá celoročně. Aktuální informace jsou uváděny na webu LŠ Na Svinci.

Pro přihlášení dítěte do LŠ Na Svinci mohou rodiče využít emailovou adresu skolkanasvinci@gmail.com s uvedením jména dítěte, roku narození, modelu docházky a kontaktních údajů (tel., email) a specifických nároků dítěte, pokud nějaké existují.

Před zápisem doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, pedagogickou koncepcí a platbami za docházku dítěte podle jednotlivých modelů docházky. 

2.2.        Podmínky a požadavky přijetí dítěte do LŠ Na Svinci

O přijetí dětí rozhodují pedagogové a koordinátoři LŠ Na Svinci na základě vstupního dotazníku, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

 • Zralost dítěte pro předškolní docházku (přijímáme děti od 3 let, kdy se dítě umí alespoň částečně samo obléci, samo se nají, řekne si na záchod, komunikuje, zvládá delší pobyt bez rodičů).
 • Sourozenci – mají přednost.
 • Kapacita LŠ Na Svinci a model docházky.
 • Seznam čekatelů – tzn. náhradníci mají přednost.

Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LŠ Na Svinci, rodiče vyplní Přihlášku k docházce dítěte a dotazník (pokud tak již neučinili), oba podepsané dokumenty pošlou elektronicky na email skolkanasvinci@gmail.com nebo přinesou osobně na provozovnu LŠ Na Svinci.

Koordinátorka sdělí rodičům přesnou výši členského poplatku, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu. Rodič do 7. dnů po přihlášení uhradí školné 1 měsíc docházky. Doplatek za druhý měsíc docházky provede rodič nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. školkovné za říjen je nutno uhradit do 15. srpna).

2.3.   Ukončení docházky

V případě, že chce rodič ukončit docházku svého dítětě, oznámí tuto skutečnost koordinátorce emailem na adresu skolkanasvinci@gmail.com. Odhlášení je platné od posledního dne následujícího kalendářního měsíce. Po tuto dobu se platí stále členský příspěvek.

 

2.4.     Vyzkoušejte si Lesní školku Na Svinci

Pro přihlášení dítěte je potřeba emailem kontaktovat koordinátorku na adrese skolkanasvinci@gmail.com s uvedením jména dítěte, roku narození a kontaktních údajů (tel., email).

Koordinátorka se poté domluví s rodičem na dni návštěvy.

Pedagog v tomto případě (přítomnost rodiče v LŠ Na Svinci) za dítě nenese odpovědnost.

Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla provozu a denní program LŠ Na Svinci.

 

 

 1. Finance

 

3.1.        Ceník školného

Výše školného

 • Dle modelu docházky : 4 dny v týdnu, 3 dny v týdnu, 2 dny v týdnu
 • Školné se hradí na 2 měsíce předem. Platbu je potřeba uhradit bankovním převodem na účet 2601002078/2010 nejpozději do 15. dne měsíce, který je 2 měsíce před měsícem docházky (např. příspěvek za květen a červen je nutno uhradit do 15. března).

 

Počet dnů v týdnu             cena za 1 měsíc                  cena za 2 měsíce:

2 dny      2 600,- Kč              5 200,- Kč

3 dny      3 500,- Kč              7 000,- Kč

4 dny      4 400,- Kč              8 800,-Kč

 

Koordinátor je oprávněn stanovit novou výši školného za docházku dítěte do LŠ Na Svinci Jeho povinností je oznámit to nejméně 2 měsíce před změnou zasláním e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.

Příspěvek se se vrací jen v případě ukončení docházky.

Při zápisu dvou a více dětí, sleva 10% pro každé zapsané dítě.

 

3.2 Vyzkoušejte si Lesní školku Na Svinci

Cena za 1 dospělého a max. 2 děti je 200 Kč/300 Kč (dopoledne/celý den).

Platba se hradí hotově před zahájením programu pedagogovi.

Při zápisu dvou a více dětí, sleva 10% pro každé zapsané dítě.

 

 3.2.        Úhrada kulturního příspěvku

Pro potřeby návštěvy různých kulturních zařízení např. divadlo, kino, muzeum atd. bude rodičům účtován kulturní příspěvek na jízdné a vstupné dítěte na akci.

 

3.3.        Dary

Lesní školka Na Svinci přijímá finanční či věcné dary určené pro LŠ Na Svinci.

 • bezhotovostní převod na účet školky
 • finanční dar v hotovosti
 • věcný dar - výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny

 

Zřizovatel vydává dárci potvrzení o přijetí daru ve formě:

 • potvrzení o přijatém daru (dar do 5 000,- Kč)
 • darovací smlouvy (dary nad 5 000,- Kč)

 

Dar v minimální výši 1000 Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč za rok, kdy dárcem je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

 

 1. Předávání dětí, vyzvedávání dětí, omluva z docházky

 

4.1.        Předávání dítěte

Rodiče předávají dítě osobně pedagogovi v od 7:45 do 8:00 na rozcestí pod Svincem. Rodiče chceme poprosit o dochvilnost při předávání dětí z důvodu nenarušení denního programu. Pokud se místo setkání změní, bude to rodičům oznámeno emailem s dostatečným předstihem (př. výlety, slavnosti, návštěvy kulturních akcí apod.).

Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogovi LŠ Na Svinci. Předání probíhá osobně z rukou rodiče do rukou pedagoga. Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. zdravotní stav dítěte, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí, zdravotní stav a potřeby dítěte.

Děti nenosí do LŠ Na Svinci žádné cennosti, hračky, sladkosti ani peníze.

 

4.2.        Vyzvedávání dítěte

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je stanoven na dobu 15:00 až 15:30 při celodenní docházce v prostorách LŠ Na Svinci. V čase 15:45 až 16:00 je možné vyzvednout dítě na rozcestí pod Svincem. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě je možné dohodnout jiný čas vyzvednutí dítěte. Při přihlášení rodič jasně uvede osoby, které mohou dítě vyzvedávat.

Předávání dítěte zpět probíhá osobně z rukou pedagoga do rukou rodičů nebo jimi pověřené osoby, a tím také odpovědnost zřizovatele a pedagoga za dítě končí a přechází opět na rodiče nebo jimi pověřenou osobu. Rodiče nebo jimi pověřené osoby jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami pedagogů LŠ Na Svinci, pedagog tuto situaci sdělí rodičů telefonicky a dohodnou vyzvednutí dítěte dříve.

 

4.3.        Omluva z docházky

Zřizovatel vede evidenci docházky. V případě absence dítěte v LŠ Na Svinci, např. z důvodů onemocnění, je potřeba dítě omluvit první den nemoci do 8 hod. v případě plánované návštěvy lékaře nebo jiného důvodu nepřítomnosti nejméně den dopředu, a to pomocí zaslání sms (písemná forma) na mob. č.: 737 370 187.  V případě déle trvající absence je nutno o ní informovat zřizovatele emailem na adrese skolkanasvinci@gmail.com nebo formou sms na mobil. č.: 737 370 187.

 

 1. Pobyt v LŠ Na Svinci

 

5.1.        Pravidla pobytu v LŠ Na Svinci

Pravidla v zázemí LŠ Na Svinci jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu LŠ Na Svinci. S Provozními pravidly jsou rodiče seznamováni před zápisem dítěte do LŠ Na Svinci, děti na začátku a v průběhu roku a provozní řád je vyvěšen v provozovně LŠ Na Svinci. Jelikož je LŠ Na Svinci otevřená rodičům, jejichž dítě LŠ Na Svinci navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla:

 • do LŠ Na Svinci nepřinášejí děti hračky z domova
 • děti také nenosí sladkosti, sušenky, bonbóny apod.
 • neběhá se s nářadím
 • všechny pomůcky a hračky mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme
 • děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti
 • rodiče v zázemí LŠ Na Svinci respektují činnost skupiny pod vedením pedagoga
 • rodiče se mohou po domluvě s pedagogem podílet na aktivitách organizovaných pedagogem
 • návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti pedagoga jsou vítány v době, kdy se pedagog nevěnuje dětem (případně při předávání dítěte) nebo na společných akcích

LŠ Na Svinci realizuje svůj program také ve venkovních prostorách LŠ Na Svinci a v blízkém lese, proto je nezbytné, aby děti dodržovaly bezpečnostní pravidla pobytu venku:

 • ozvat se, jsem-li volán jménem
 • zůstat na dohled a doslech pedagoga
 • na zazvonění zvonečku přijít k pedagogovi
 • čekat na smluvených místech
 • nelézt na stohy dříví či do děr v lese
 • větve nosit tak, aby ostatní neohrožovaly
 • potřebu vykonávat na místě určeném pedagogem
 • bez dovolení nejíst nic nalezeného v lese
 • při zkoumání hub se jich nedotýkat prstem, ale jen klackem
 • neodcházet s neznámými lidmi
 • s nožíkem, škrabkou, nůžkami, pilkou pracujeme pouze v sedu a za dohledu pedagoga
 • zachovávat základní pravidla soužití v lese (např. žij a nechej žít)

 

5.2.        Modely docházky

Dvoudenní až čtyřdenní docházka

Dítě navštěvuje LŠ Na Svinci daný počet dnů v týdnu. Výběr konkrétních dnů v týdnu pro docházku oznámí rodič spolu s přihláškou do LŠ Na Svinci. U všech typů docházky se dítě účastní programu celodenně, tzn. od 8 do 16h.

Pokud rodič řádně předal dítě do péče osobě pověřené zřizovatelem, nese tento za dítě zodpovědnost.

 

5.3.        Spolupráce s rodiči

LŠ Na Svinci chce maximálně podporovat spolupráci s rodiči. Komunitní způsob provozu je základem jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči mají pozitivní vliv na dítě.

 • Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči budeme podporovat společnými prožitky (společné akce s rodiči v zázemí klubu, slavnosti, brigády atd.)
 • Rodiče se mohou podílet na provozu klubu (spolupráce na brigádách, slavnostech, materiální výpomoc, narozeniny dětí, organizace spolujízd, sponzorské dary atd.)
 • Rodiče jsou informování o provozu a aktivitách LŠ Na Svinci emailem, informacemi vyvěšenými na klubové nástěnce, prostřednictvím webových stránek.
 • Rodiče si mohou u pedagoga domluvit schůzku, při které je pedagog bude informovat o chování, úspěších a nezdarech jejich dítěte, případně mohou společně nalézt cestu. Doporučujeme, aby se taková schůzka realizovala nejméně 2x za rok.
 • Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu lesní školky, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.
 • Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LŠ Na Svinci, obrací se rodič na koordinátora LŠ Na Svinci.

 

5.4.        Koncepce výchovy a pedagog

Pedagogická koncepce LŠ Na Svinci vychází z Montessori pedagogiky, zážitkové pedagogiky podle Josepha Cornella (zážitek je cestou k poznání přírody). Nedílnou součástí pedagogických přístupů je koncept komunikačních dovedností Respektovat a být respektován a přístup k dětem podle Naomi Aldort. 

Pedagogická koncepce je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Environmentální vzdělávání v LŠ Na Svinci probíhá v souladu s přírodními cykly společně s prvky návratu k tradicím.

Se skupinou do 6 dětí pracuje vždy jeden pedagog, při větším počtu dětí jeden stálý pedagog za přítomnosti asistenta. V době zástupů pedagoga jsou přítomni asistenti pedagogů, kteří jsou proškolení v péči o děti LŠ Na Svinci a dle pracovní/dobrovolnické smlouvy oprávněni k předávání a přebírání dětí. V LŠ Na Svinci je možná přítomnost dobrovolníků, studentů a rodičů po domluvě s pedagogem.

 

5.5.        Harmonogram dne

- ranní kruh s básní a zpěvem, seznámení s programem, reflexe předchozího dne

- venkovní program spojený se svačinou

- oběd

- odpočinek, spánek, četba

- aktivity v lese nebo na přilehlých loukách, v případě nepříznivého počasí aktivity v provozovně

  

5.6.    Pitný režim

V zázemí je vždy připraven bylinný čaj či jiný nápoj pro děti. Na řádný pitný režim dohlíží pedagog. Nápoje nedoslazujeme. Do lesa mají děti v batůžku vlastní lahvičku s pitím (zajišťují rodiče). V zimních měsících děti nosí pití v termosce.

 

5.7.        Vybavení a oblečení dětí

Vybavení (celoročně) :

 • batůžek s prsním popruhem (lze došít)
 • do baťůžku: náhradní ponožky/punčochy, kalhotky/slipy, kapesníky, pláštěnku, pití (v zimě v termosce nebo v termoobalu)
 • pro odpolední odpočinek je možno přinést oblíbeného plyšáka

Oblečení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič.

Celoročně v provozovně:

 •  box s náhradním oblečením: bunda, mikina, tepláky, punčocháče (v zimě), ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem, gumáky
 • prosíme o průběžnou kontrolu boxu a jeho doplňování

Léto:

 • pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné)
 • triko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláky, mikina, šusťáková bunda
 • v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty
 • pokrývka hlavy

Zima:

 • triko s dlouhým rukávem – funkční spodní vrstva (vlna, hedvábí, syntetické materiály)
 • mikina – střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna)
 • bunda + oteplovačky/kombinéza – svrchní, izolační vrstva, nepromokavá a větru odolná
 • ponožky, nepromokavé rukavice (jedny náhradní v baťůžku), nákrčník/šála, čepice/kukla
 • pevná nepromokavá obuv

 

5.8.        Zdraví dítěte

Pedagogové absolvovali Zážitkový kurz první pomocí se zaměřením na děti. Pedagogové mají stále (i mimo zázemí LŠ Na Svinci) k dispozici plně vybavenou lékárničku a mobilní telefon s čísly rodičů a záchranných složek.

Očkování dítěte není podmínkou pro přijetí dítěte k docházce do LŠ Na Svinci.

Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LŠ Na Svinci.

Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodiče jsou povinní informovat LŠ Na Svinci o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či jiných alergiích. 

Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 • zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 • bolest v uchu
 • bolest břicha
 • bolest při močení
 • vši
 • v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmoneloza, žloutenka atd.)

Pedagog může odmítnout dítě do LŠ Na Svinci přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů. Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LŠ Na Svinci (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. 

V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni rodiče.  V případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče. 

 

5.8.1.     Klíšťata

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Třídní knihy a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte.  Děti jsou před pobytem v lese ošetřovány repelenty proti klíšťatům. 

Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23. 1. 2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část.  

 

5.8.2.     Pojištění

LŠ Na Svinci bude od září pojištěna ( jméno pojišťovny a číslo pojistné smlouvy bude doplněno).

 • Součásti smlouvy je úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku. 
 • Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte pedagogovi LŠ Na Svinci. Předání probíhá slovně a to tak, že rodič řekne „předávám dítě“ a pedagog řekne „přebírám dítě“.
 • Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem LŠ Na Svinci. Předání probíhá slovně, a to tak, že pedagog řekne „předávám dítě“ a rodič řekne „přebírám dítě“.